INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest „FIXMONT Dominik Gucwa” z siedzibą w Krzeszowicach, przy ul. Żbickiej 8/54 (dalej jako FIXMONT). Z administratorem danych osobowych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 • pisemnie za pomocą przesłania informacji na podany powyżej adres siedziby firmy,
 • przez pocztę elektroniczną na adres: biuro@fixmont.pl,
 • telefonicznie pod numerami telefonu: +48 602 888 867, +48 571 235 365.

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży Państwu produktów firmy FIXMONT. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień i ofert, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

W procesie zbierania danych osobowych gromadzimy różnego rodzaju dane, które mogą obejmować:

 • dane niezbędne do identyfikacji w ramach wykonywanych usług lub sprzedaży takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, Regon, PESEL,
 • dane kontaktowe, jak: email, numer telefonu, numer faxu, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres strony internetowej,
 • dane finansowe, jak: numer rachunku bankowego, nazwa banku,
 • dane organizacyjne, jak: stanowisko, funkcja,
 • dane z umów, jak: daty zawarcia i ważności, numer i przedmiot umowy, czas trwania, wartość i cechy produktu,
 • dane dotyczące zadłużenia i związane z procesem windykacji lub sądowego dochodzenia roszczeń.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa lub wymaga tego obsługa otrzymanego zlecenia.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług i dokonywania zakupów w FIXMONT oraz czas po zakończeniu ich świadczenia, wynikający z przepisów obowiązującego prawa oraz możliwości technicznych programu komputerowego FIXMONT.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Z powodu przetwarzania przez FIXMONT Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od FIXMONT wglądu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
 • żądania od FIXMONT sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od FIXMONT usunięcia Państwa danych osobowych (w określonych przepisami sytuacjach),
 • żądania od FIXMONT ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. do otrzymania od FIXMONT swoich danych w powszechnie dostępnym formacie, nadającym się do ich przesłania do innego administratora,
 • wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.